Aktuálně - od roku 2016 - Kotlíková dotace pro středočeský kraj
Provádím služby energetického specialisty pro poskytnutí "kotlíkové dotace" pro okres Beroun
Návhy MIKRO ENERGETICKÉHO OPATŘENÍ pro žádosti o kotlíkovou dotaci
                                                               

                                      Objednání schůzky:  karel.simunek@seznam.cz


https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle


Splnění energetické náročnosti budovy bude vyžadováno od 1.1.2013:

Níže je uveden výtah ze zákona č. 406/2000 §7a:

 

odst. (1):

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni vypracovat průkaz energetické náročnosti:

 

-       při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených staveb **(viz odkaz pod čárou)

-       u budovy užívané orgánem veřejné moci

 

odst. (2):

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:

 

a) zajistit zpracování průkazu

 

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. při pronájmu budovy,

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

 

 b)předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii


1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

 

c)předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

 

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické   náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

 

odst. (3):

Vlastník jednotky je povinen

a)předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii


1.možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

 

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii


1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

 

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při


1. prodeji jednotky,

2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

 

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky

Přesná formulace požadavku na vypracování průkazu ENB je uvedena v §7 v zákonu o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb.


Průkaz ENB hodnotí budovu z hlediska potřeb celkové roční energie na vytápění a chlazení budovy, klimatizaci, větrání, osvětlení, přípravu teplé vody a provoz energetických systémů, které jsou součástí technických zařízení budovy. V průkazu se nehodnotí spotřeba energie pro ostatní účely, - např. elektrické spotřebiče, přenosová osvětlovací tělesa, dekorativní osvětlení, spotřebiče určené pro vaření, průmyslové technologické procesy a jiné.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy se nemusí zpracovat pro:

-       objekty před zbouráním, ruiny, ve kterých není instalováno vytápění. Povinnost k zajištění průkazu nemáte v případě, že v objektu se nepoužívá energie k úpravě vnitřního prostředí ve smyslu §  2  písm.  p) zákona  č.  406/2000  Sb.

_______________________________________________________________________________________________

** za novostavbu při stanovení hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy se považuje dle vyhl. Č. 78/2013 §6 odst.3 i přístavba a nástavba ke stávajícímu objektu, která navyšuje původní energeticky vztažnou plochu o více než 25%

Pro větší změnu dokončené budovy je požadováno dle vyhl. č. 78/2013 Sb. splnění jedné z následujících podmínek 2a), nebo 2b), nebo 2c).

V praxi bude nejvíce používané splnění odstavce 2c), který znamená, že pokud se provádá rekonstrukce (kterou se mění stávající obálka budovy z větší plochy než 25%), musí mít veškeré měněné prvky alespoň doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 a nebo měněná technologie (např. kotel) musí mít vyšší účinnost, něž kterou stanovuje vyhláška.

 
  (2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené
  budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem
  na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud
 
  a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených
  v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto
  ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo
 
  b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených
  v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto
  ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo
 
  c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro
  všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1
  písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické
  náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a
  současně hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro
  všechny měněné technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není
  nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti
  uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Základní pojmy:

Dle zákona č.406/2000 Sb. §2 je:

větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25% celkové plochy obálky budovy,

 

celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech

prostorů  s  upravovaným  vnitřním  prostředím  v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

 

obálkou  budovy  soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici   celé  budovy  nebo  zóny,  které  jsou  vystaveny  přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v  přilehlém   nevytápěném   prostoru,  sousední  nevytápěné  budově  nebo   sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.